FavoriteLoading
0

关于php图像处理技术的小结


图像压缩:imagecopyresampled

图片在指定范围内压缩:

1000*800        50*50               比例==20,宽的部分压缩的比例

800*1000      50*50                  比例==20,高度部分压缩的比例

 

兼容主流的图像格式(i=mage/png、image/jpeg、image/gif)

每个格式对应一个创建图像资源、保存图像资源的函数:

image/png  ------------>   imagecreatefrompng

....

先在构造函数中初始化文件类型、再通过mime类型找到对应的函数

 

解决背景透明:

$color = imagecolorallocate($image,255,255,255);
$color  = imagecolortransparent($image,$color);
欢迎分享本文,转载请保留出处!—重蔚自留地 站长邮箱:951076433@qq.com